Ciepłownictwo

 • Wymiana sieci ciepłowniczej w nośnicy na moście kolejowym przez Wisłę w Warszawie.
  W ramach wymiany powiększono średnice rurociągów z 2x DN 700mm na 2x DN 800mm i zastosowano kompensatory mieszkowe, kątowe, poza nośnicą. Ogólna długość wymienionego odcinka wynosi około 900 m.
 • Remont tunelu ciepłowniczego pod Wisłą w Warszawie.
  Modernizacja konstrukcji tunelu – zabezpieczenie tunelu przed napływem wody z Wisły poprzez zastosowanie rur z tworzywa sztucznego o średnicy DN 2x 400 mm. Modernizacja sieci ciepłowniczej. Wymiana na sieć preizolowaną
  i zastosowanie kompensatorów kątowych poza tunelem, w szybach.
  Ogólna długość remontowanego odcinka tunelu wynosi około 940 m, średnica magistrali 2x DN 800mm.
 • Magistrala ciepłownicza 2x DN 900 mm długości około 2 200 m „Nadbrzeżna” w Warszawie. Magistrala z rur preizolowanych, przystosowana do posadowienia w gruncie o zmiennej nośności.
 • Magistrala ciepłownicza 2x DN 900 i 2x DN 1000 mm, długości około 3 300 m „Południowa Bis”. Wykonana z rur preizolowanych z naciągiem wstępnym poprzez podgrzew rurociągów.
 • Przebudowy sieci ciepłowniczych magistralnych i rozdzielczych dla potrzeb budowy II linii metra w Warszawie.
 • Węzły grupowe ciepłownicze o wydajności od 2 do 15 MW.

Kanalizacja

Koncepcje:

 • Odprowadzenie ścieków z terenu Wólki Węglowej w dzielnicy Bielany w Warszawie – obszar 663 ha.
 • Odprowadzenie ścieków z terenu Łuku Siekierkowskiego w Warszawie – obszar 750 ha.
 • Pompownia ścieków z analizą wariantową przebiegu przewodów tłocznych z Kolektora Bielańskiego do Kolektora Burakowskiego w Dzielnicy Bielany w Warszawie.
 • Kanalizacja ściekowa północno-wschodnich rejonów Dzielnicy Białołęka w Warszawie obszar 2229 ha.

Dokumentacje projektowe:

 • Sieć kanalizacji ściekowej Ø 0,80 m długości 5482 m z przejściem pod torami PKP. Pompownia ścieków o wydajności Q = 240 l/s z przejściem przewodami tłocznymi pod Kanałem Żerańskim i zasilaniem energetycznym. Przebudowa istniejącego uzbrojenia. Inwestycja dla potrzeb osiedla mieszkaniowego „REGATY” przy ul. Kobiałka w Dzielnicy Białołęka w Warszawie – technologia bezwykopowa.
 • Kanał ściekowy Ø 0,80 m o długości 3370 m w Trasie Armii Krajowej w Dzielnicy Białołęka w Warszawie – technologia bezwykopowa mikrotumeling z zestawem studni opuszczanych.
 • Kolektor ściekowy w Al. Krakowskiej Ø 0,80, Ø 0,60, Ø 0,40 m długości łącznej 1500 m w Dzielnicy Włochy w Warszawie – technologia bezwykopowa.
 • Pompownia ogólnospławna Saska Kępa II w Warszawie.
  Parametry pompowni:
  Część ściekowa 6 szt pomp zatapialnych w wykonaniu suchym z płaszczem chłodzącym o wydajności Qs= 2470 dm3/s.
  Część burzowa 6 szt pomp zatapialnych do zabudowy w szybie rurowym o wydajności Qb= 6440 dm3/s.
  Hala krat: 4 kraty mechaniczne B= 1,6 m, H= 3,0 m z mechanicznym transportem skratek i urządzeniem do ich foliowania.
  Kolektor dopływowy 2,50 m, długości około 200 m wykonany metodą mikrotunelingu na głęb. do 9,5 m.
  Rurociągi tłoczne 2xDN 800, długości około 670 m z przejściem nad jeziorkiem Kamionkowskim.
  Kanał burzowy Ø 1,60 m, długości około 200 m z podłączeniem do kolektora burzowego K 2,0 m.
  Przedłużenie istniejącego wylotu brzegowego kanału burzowego K 2,0 m w kierunku nurtu Wisły L=130 m z zabezpieczeniem wylotu na długości 100 m.
 • Pompownia Przewałowa na kanale burzowym odprowadzającym wody do Wisły z zespołu pompowni „Saska Kępa” w Warszawie.
  Parametry pompowni:
  4 pompy zatapialne do zabudowy w szybie rurowym o wydajności Q= 10700 dm3/s.
  Praca pomp automatyczna w zależności od poziomu wody w rzece i ilości dopływających wód burzowych.
  Komora zasuw na istniejącym kolektorze burzowym K 2,0 m, zrealizowana przy napełnionym kanale od strony Wisły.
 • Kanalizacja obszarów Torunia Południowego. Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla dzielnic Torunia: Podgórz, Stawki, Rudak. Długość sieci 90 km
  • 9 pompowni i tłoczni ścieków
  • 2 podczyszczalnie wód deszczowych

Wodociągi

Koncepcje:

 • Sieć wodociągowa północno-wschodniej części Dzielnicy Białołęka w Warszawie – obszar 1797 ha.
 • Sieć wodociągowa obszaru położonego pomiędzy Trasą Armii Krajowej i terenami Żerania Wschodniego w Warszawie – obszar 1093 ha.
 • Zaopatrzenie w wodę terenu Wólki Węglowej w Dzielnicy Bielany w Warszawie – obszar 663 ha.
 • Zaopatrzenie w wodę terenu Łuku Siekierkowskiego w Warszawie – obszar 750 ha.

Dokumentacje projektowe:

 • Magistrala wodociągowa w ul. 17 stycznia i Al. Krakowskiej DN 400 długości około 3200 m w Dzielnicy Ochota w Warszawie.
 • Magistrala wodciągowa DN 600 długości około 1900 m w Al. Jerozolimskich w Dzielnicy Włochy w Warszawie w związku z budową drogi ekspresowej Salomea – Wolica.
 • Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Zwoleńskiej ze zmianą średnicy DN 150 na DN 200 długości około 2200 m z przejściem pod ciekami wodnymi oraz przebudową połączeń wodociągowych do posesji w Dzielnicy Białołęka w Warszawie.
 • Magistrala wodociągowa DN 1200, o długości 3324 m w ul. Modlińskiej – Dzielnica Białołęka w Warszawie Przejście kładką długości L= 56 m nad Kanałem Żerańskim. Sześć przejść wykonanych metodą przewiertu pod ul. Modlińską, torami kolejowymi i istniejącym uzbrojeniem.
 • Magistrala wodociągowa w ul. Nowozabranieckiej DN 400 długości około 3300 m. Dzielnica Targówek i Rembertów w Warszawie.
 • Magistrala wodociągowa w ul. Towarowej DN 400 długości około 1800 m Dzielnica Wola w Warszawie z przejściem nad linią kolejową.

Infrastruktura na terenie osiedli mieszkaniowych – koncepcja i projekty:

 • Osiedle Menolly Nowa – Dzielnica Powiśle w Warszawie. Przebudowa i budowa istniejącej infrastruktury wod-kan.
 • Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej i deszczowej z systemem rozsączającym do gruntu na terenach:
  • Osiedle Miasteczko Wilanów – Dzielnica Wilanów w Warszawie.
  • Osiedle Derby – Dzielnica Białołęka  w Warszawie.

Gazownictwo

Projekt budowlano-wykonawczy z częścią kosztową sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami do budynków dla osiedla mieszkaniowego Derby 18 przy ul. Ostródzkiej w Dzielnicy Białołęka w Warszawie Ø 25 – Ø 40. Długość łączna 230 m.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami do budynków dla osiedla mieszkaniowego LAGUNA 2 przy ul. Jagielskiej w Dzielnicy Ursynów w Warszawie Ø 25 – Ø 63. Długość łączna  400 m.

Projekt budowlany-wykonawczy sieci gazowej z przyłączami do budynków dla osiedla mieszkaniowego „Róża wiatrów” przy ul. Koźmiańskiej i Łodygowej w Dzielnicy Targówek w Warszawie Ø 40 – Ø 63 długości 120 m.

Projekt budowlany-wykonawczy z częścią kosztową przebudowy gazociągów średniego ciśnienia kolidujących z budową kolektora ściekowego Ø 80 m dla potrzeb osiedla mieszkaniowego Regaty w Dzielnicy Białołęka w Warszawie Ø 63 – Ø 180 długości 90 m oraz przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia Ø 500 długości 62 m.

Instalacje wewnętrzne

Zakres projektów: instalacje wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjne, c.o., węzły ciepłownicze, przeciwpożarowe instalacje tryskaczowe, hydrofornie, przyłącza wodociągowe i sieci ciepłowniczej, przykanaliki, sieci zewnętrzne.

 • Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami i garażami podziemnymi „KEN” przy ul. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie – jest to 6 budynków, w tym jeden wysoki. Kubatura 293 600 m3.
 • Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami i garażami podziemnymi „WĄWOZOWA” przy ul.Wąwozowej w Warszawie. 3 budynki o łącznej kubaturze 136 000 m3.
 • Szpital Ginekologiczno – Położniczy przy ul.Żelaznej w Warszawie. Modernizacja instalacji c.o., wody zimnej, ciepłej i kanalizacji w bloku operacyjnym oraz modernizacja instalacji c.o. w całym obiekcie.
 • Zespół zabudowy mieszkaniowej przy ul. Rosoła w Warszawie. 4 budynki o łącznej kubaturze 90 000 m3.
 • Budynek biurowo usługowy przy ul. Rosoła w Warszawie kubaturze 15 000 m3.